เข้าใช้งานโปรแกรม COPYLEAKS

COPYLEAKS คือ เครื่องมือออนไลน์เพื่อช่วยตรวจสอบการคัดลอกผลงานเขียน (Plagiarism checker tool) โดยเปรียบเทียบเนื้อหาในเอกสารกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

กรอกข้อมูลขอเปิดสิทธิ์บัญชีการใช้งานโปรแกรมได้ที่ https://url.rmutsv.ac.th/xnhbs

เจ้าหน้าที่จะทำการเปิดสิทธิ์บัญชีผู้ใช้งาน ภายใน 1 วันทำการ

เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดสิทธิ์การใช้งานแล้ว ท่านจะได้รับ e-mail เพื่อ Activate Copyleaks Account (กรุณาตรวจสอบใน e-mail account @rmutsv.ac.th

เข้าใช้งาน COPYLEAKS ได้ที่ https://copyleaks.com/

Image
1